Nyheter

Att hyra in psykolog

Att rekrytera och anställa psykologer kan vara en utmaning för många företag. Ett smidigt alternativ är att hyra in psykologkompetens vid behov. Detta ger flera fördelar jämfört med traditionell rekrytering.

Flexibilitet och skalbarhet

När psykologkompetens hyrs in kan företaget enkelt skala upp och ner kapaciteten efter verksamhetens behov. Om efterfrågan är hög under en period går det att hyra in fler psykologer. När trycket minskar kan konsultinsatsen avslutas. På så vis behöver företaget inte binda upp sig i långa anställningar. Det ger också flexibilitet vid tillfälliga toppar, sjukfrånvaro eller föräldraledigheter. Vid behov kan psykologer hyras in för att täcka upp kapacitetsbrist.

Lägre kostnader

Att hyra psykologtimmar är ofta billigare än att ha egna anställda psykologer. Företaget betalar endast för de timmar som utförs, utan overheadkostnader för bland annat rekrytering, lön under semestrar och administration. Dessutom slipper företaget arbetsgivaravgifter och andra kostnader förknippade med anställning. Det blir en lägre totalkostnad jämfört med att anställa.

Specialistkompetens

Genom att hyra in psykologer kan företaget få tillgång till spetskompetens inom specifika områden. Det kan handla om expertis kring exempelvis krishantering, organisationsutveckling eller rehabilitering. Psykologkonsulter har ofta gedigen erfarenhet från liknande uppdrag, vilket bidrar med mervärde. Det är svårt att bygga upp all denna kompetens internt.

Fokus på kärnverksamheten

När psykologer hyrs in kan den egna personalen fokusera på kärnverksamheten. Mindre tid läggs på rekrytering, introduktion och handledning av nyanställda. Det frigör resurser och möjliggör högre effektivitet i organisationen. Samtidigt kan de inhyrda psykologerna arbeta självständigt med minimal handledning.

Objektivitet och diskretion

Externa konsulter kan ibland vara mer objektiva än interna medarbetare. De saknar det politiska spelet och har lättare att agera opartiskt. Dessutom omfattas konsulter av strikt sekretess, vilket kan vara en fördel i känsliga ärenden. Anonymiteten kan göra att klienter vågar öppna sig mer.

Lättare rekrytering

Många psykologer vill arbeta på konsultbasis för att få variation, flexibilitet och frihet. Det underlättar rekryteringen, till skillnad från fasta anställningar. Konsultföretagen har dessutom stor vana av att hitta rätt profil utifrån uppdragets karaktär. Det effektiviserar rekryteringsprocessen. Sammantaget finns det många fördelar med att hyra in psykologkompetens vid behov, i stället för traditionell rekrytering. Det ger lägre kostnader, ökad flexibilitet och tillgång till spetskompetens. För företag som inte har kontinuerligt behov kan det vara ett klokt alternativ.